Picture
Српско преводилачко удружење је основано у Београду, 2011. године, као добровољна и непрофитна организација, посвећена стручном усавршавању преводилаца, праћењу и примени преводилачких стандарда, унапређењу преводилачке струке, промоцији интереса преводилаца и других језичких стручњака и унапређењу конкурентности преводилаца.


Удружење је посебно посвећено остварењу следећих циљева:
1)      стручном усавршавању преводилаца;
2)      праћењу квалитета превођења;
3)      промовисању преводилачке и сродних струка, заступању интереса преводилаца и ши­ре­њу све­сти о       

         пре­во­ђе­њу као струци и њеној улози у друштву;
4)      умре­жа­ва­њу пре­во­ди­ла­ца и других стручњака за језик и сродне области и унапређењу струч­них и            

         ко­ле­ги­јал­них од­но­са ме­ђу чла­но­ви­ма;
5)      унапређењу предузетништва код преводилаца.


За више информација о делокругу рада Удружења прочитајте Статут.