Picture
Поштоване колеге,

Члан Српског преводилачког удружења може бити свако пунолетно физичко и правно лице које испуњава услове за чланство и при­хва­та ци­ље­ве и Статут Удружења.

Чланство у Удружењу може бити редовно, придружено, студентско и почасно.

Редован члан може бити лице ко­је је ангажовано у преводилачкој или срод­ној де­лат­но­сти, ко­је је про­шло ква­ли­фи­ка­ци­о­ну про­ве­ру у Удружењу, или ко­је се ис­та­кло као пре­во­ди­лац пре­ма све­до­чан­ству и препоруци најмање два члана Удружења. Редован члан може постати и лице по препоруци почасног члана Удружења.

Придружени члан може бити физичко или правно лице које се занима за активности Удружења и жели да доприноси остварењу циљева Удружења.

Члан Удружења може бити и студент језика или превођења, или сту­ден­т другог фа­кул­те­та ко­ји се занима за пре­во­ђе­ње и преводилаштво.

Почасно чланство је доживотно. Почасни чланови могу бити истакнути пре­во­ди­о­ци, традуктолози, на­уч­ни рад­ни­ци и други језички стручњаци, као и лица која на други начин значајно помажу рад Удружењ
а.